Rychlá navigace menu :

 1. Přejít na obsah
 2. Jdi na hlavní menu sekce
 3. Přejít na vyhledávače
 4. Přejít na nabídku Nápověda
 5. Přejít na modul
 6. Přejít na seznam klávesových zkratek

V nabídce Nápověda :

 1. Sanofi ve světě |
   
 2. Naše webové stránky |
   
 3. Skupina Sites |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa stránek |
 6. Nápověda
 1. Velikost písma

  Snížit Zesílit  
 
 

Právní ustanovení

Kontakt

sanofi-aventis, s.r.o.

Evropská 846/176a
160 00 Praha 6 Vokovice

Tel: +420 233 086 111
Fax: +420 233 086 222
Email: cz-info@sanofi.com

Distribuce

Zodpovědná osoba
Darina Hlaváčková

Tel: +420 233 086 215
      +420 233 086 220
      +420 233 086 280

Personální oddělení

Email: cz-zamestnani@sanofi.com

Obsah :

PRÁVNÍ USTANOVENÍ, PODMÍNKY UŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968 (dále jen "Sanofi") provozuje tuto webovou stránku (dále jen "webová stránka") pro vaši osobní informovanost, vzdělávání a komunikaci. Neváhejte s prohlídkou této webové stránky.

Seznam přímé odkazy na oddíly:

 
Seznam přímé odkazy na oddíly :

Tato část webových stránek obsahuje podmínky užití, které se vztahují na každého uživatele internetu, který tyto webové stránky navštíví, otevře, prohlíží, zobrazuje nebo k nim, resp. k jejich obsahu jinak přistupuje (dále jen „přístup“). Při jakémkoliv přístupu na tyto webové stránky se zavazujete tyto podmínky užití bez výjimky dodržovat. Protože se podmínky užití webových stránek mohou kdykoliv měnit bez předchozího oznámení, doporučujeme Vám, abyste je pravidelně kontrolovali.

Váš přístup na stránky www.sanofi.cz (dále jen „Stránky“) se řídí následujícími podmínkami a pravidly. Svým přístupem na Stránky potvrzujete, že budete níže uvedené podmínky a pravidla bez výjimky dodržovat a řídit se jimi.

Duševní vlastnictví

Stránky vlastní a provozuje společnost sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, součást skupiny Sanofi Group.

Veškeré informace zobrazené, přístupné nebo uváděné na Stránkách, včetně materiálů, dokumentů, souborů, návrhů, grafiky, technických nákresů, vybavení, kódů a vzhledu a uspořádání Stránek (dále jen „Materiály“) jsou ve vlastnictví francouzské mateřské společnosti Sanofi nebo dalších společností, které s ní tvoří koncern v souladu s § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „Skupina Sanofi“), a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli užití Materiálů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Sanofi a musí obsahovat následující doložku „Copyright © Sanofi 2013-2017. Všechna práva vyhrazena“.", totéž platí i pro jakékoliv změny, překlady či jinou formu zpracování Materiálu či předávání Materiálu dalších osobám.

Veškerá práva k Materiálům jsou vyhrazena, pokud není v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak. Všechny názvy produktů uváděné na stránkách www.sanofi.cz jsou řádně registrovanými ochrannými známkami společnosti Sanofi, případně jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, není-li uvedeno, že je konkrétní název ve vlastnictví jiného subjektu. Ochranné známky, obchodní názvy, loga, názvy produktů a další označení uváděná na Stránkách jsou chráněna na národní i mezinárodní úrovni. Jakékoli jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sanofi je zakázáno.

Pokud si stáhnete jakýkoliv Materiál nebo jej použijete v jakékoliv jiné formě, činíte tak na své vlastní riziko. Společnost Sanofi není odpovědná za jakékoliv ztráty, které Vám v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. Společnost Sanofi nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.

Informace obsažené na těchto Stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Společnost Sanofi však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Tyto Stránky jsou určeny pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazují odborné rady.

Povaha informací

Informace na těchto Stránkách, zejména informace finančního charakteru, nejsou výzvou k investicím. Nejedná se o nabídku ani poskytnutí investičních služeb ani o veřejnou nabídku jakýchkoliv investičních nástrojů. Informace nejsou nabídkou na úpis, koupi nebo jiné obchodování s akciemi či jinými cennými papíry vydanými společností Sanofi nebo kteroukoliv ze společností ze Skupiny Sanofi, ani s jakýmikoliv investičními nástroji. Společnost Sanofi upozorňuje, že finanční informace uveřejněné na Stránkách jsou pravidelně aktualizovány.

Je možné, že na Stránkách budou uveřejněny odborné komentáře týkající se obsahu Stránek či výňatky z článků v médiích. Tyto informace představují výhradně názor autorů, který se nemusí shodovat s názorem společnosti Sanofi. Citovaní odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Sanofi a za zveřejnění svých názorů nedostávají od společnosti Sanofi žádnou odměnu. Společnost Sanofi také neodpovídá za přesnost ani úplnost informací v podobných materiálech. Odborné komentáře a články vyjadřují osobní názor autora a za žádných okolností je nelze ztotožňovat s názorem či stanoviskem společnosti Sanofi, která za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.

Stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení praktickým lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na Stránkách nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následnému předepsání jakéhokoli humánního léčivého přípravku prezentovaného na Stránkách. Vždy je třeba poradit se s lékařem či lékárníkem a pečlivě pročíst příbalové informace humánního léčivého přípravku.

Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití nebo předepsání léčiv nebo ke klinickým testům produktů společnosti Sanofi ani jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se společnosti Sanofi, jiné společnosti ze Skupiny Sanofi či jejich výrobků.

Odkazy na jiné stránky

Společnost Sanofi nenese odpovědnost za stránky jakékoli třetí osoby, na něž se lze dostat prostřednictvím odkazů na Stránkách. Společnost Sanofi nemá možnost kontrolovat obsah stránek třetích osob nezávislých na společnosti Sanofi.. Existence odkazu na jiné stránky neznamená, že společnost Sanofi s obsahem těchto stránek nebo s jejich využitím souhlasí.

Uživatel Stránek musí přijmout nezbytná opatření k tomu, aby Stránky, ani zařízení, které používá k přístupu na Stránky, nebyly napadeny např. virem, trojským koněm či jiným škodlivým softwarem.

Stránky třetích osob mohou obsahovat odkazy vedoucí na Stránky. Žádný podobný odkaz nesmí být zveřejněn bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Sanofi. Společnost Sanofi v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost těchto stránek třetích osob a zároveň nekontroluje, neschvaluje ani neodpovídá za obsah, reklamu, produkty a další materiály dostupné prostřednictvím stránek třetích osob.

Osobní údaje a další informace

Společnost Sanofi nesdělí žádné třetí osobě osobní údaje, které jí poskytnete elektronickou poštou nebo jiným způsobem. Tyto údaje budou použity výhradně k tomu, abychom Vám mohli co nejefektivněji odpovědět či splnit jiný požadavek.

Pouhým prohlížením těchto Stránek nedochází ke zpracování osobních údajů. Pokud nám předáte/sdělíte Vaše osobní údaje, činíte tak zásadně dobrovolně.

Vaše osobní údaje však můžeme získat například těmito způsoby:

 • sdělíte nám Vaše údaje prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru, v takovém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovány pouze za účelem, ke kterému jste je sdělili a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění takového účelu;
 • sdělíte nám Vaše osobní údaje prostřednictvím vyplnění formuláře umístěného na těchto Stránkách, v takovém případě jsou Vaše osobní zpracovány pouze pro potřeby dle uvedeného formuláře a to po dobu nezbytně nutnou ke splnění těchto potřeb;
 • Vaše osobní údaje nám také můžete sdělit prostřednictvím žádosti o zaměstnání či vyplněním příslušného formuláře uvedeného u volných pozic inzerovaných na těchto Stránkách, tyto údaje budou užity výhradně z důvodu žádosti o konkrétní danou pozici a to po dobu trvání daného výběrového řízení.

Společnost Sanofi zpracovává pouze ty osobní údaje uživatelů, které jí uživatelé sami poskytnou, a pouze k těm účelům, ke kterým jí budou poskytnuty. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování, nejdéle do odvolání souhlasu.

Správcem osobních údajů je společnost sanofi-aventis, s.r.o., sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 16000, IČ: 44848200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968.

Váš souhlas nejste povinni udělovat. Souhlas je zcela dobrovolný. V případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů máte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), mimo jiné práva uvedená v §§ 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo souhlas bezplatně kdykoliv na níže uvedených kontaktech správce písemně odvolat. Máte také právo požádat nás o informaci o zpracování osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, máte právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, včetně práva požadovat likvidaci Vašich osobních údajů a další práva zde uvedená.

K uplatnění všech Vašich práv a jiných žádostí týkajících se zpracování osobních údajů stačí jen žádost zaslaná na následující adresu:

 • Online: cz-info@sanofi.com
 • Poštou: Evropská 846/176a,160 00 Praha 6

Za účelem zpracování Vašeho požadavku může být zapotřebí, aby společnost Sanofi předala vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci Skupiny Sanofi. Může být rovněž za potřebí předat osobní údaje zpracovatelům, tedy externím poskytovatelům služeb k dalšímu zpracování. Souhlasem se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno shora, souhlasíte s předáním údajů třetím osobám poskytujícím služby v podobě zpracovatelů a společnostem v rámci světové Skupiny Sanofi. Poskytovatelé služeb mohou být například pověřeni vyřízením Vaší žádosti, výběrovým řízením nebo jinými činnostmi dle účelu poskytnutí osobních údajů. Společnost Sanofi vyžaduje, aby se tyto subjekty zavázaly, že budou osobní údaje zpracovávat v souladu s našimi pokyny a v souladu s oznámením o zpracování osobních údajů.
Jakékoliv jiné předávání vašich osobních údajů předem vyžaduje váš výslovný souhlas. Společnost Sanofi vyžaduje, aby všechny spřízněné společnosti v rámci Skupiny Sanofi i externí poskytovatelé služeb uchovávali vaše osobní údaje výhradně podle našich specifikací a v souladu s těmito podmínkami o ochraně osobních údajů, a dále v souladu se zákonnými požadavky na zpracování osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování vašich práv se na nás neváhejte obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Společnost Sanofi upozorňuje uživatele, že na Stránkách mohou být shromažďovány údaje o chování uživatele prostřednictvím souborů „cookies“ za účelem získání statistických informací o užívání Stránek a o pohybu uživatele na Stránkách. Pro usnadnění používání našich Stránek používáme soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé datové soubory ukládané na pevný disk Vašeho počítače, které jsou nezbytné pro používání našich webových stránek. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět způsobu, jakým jsou naše internetové stránky používány a aby bylo možné zlepšit navigaci v rámci těchto Stránek. Soubory cookies nám například pomáhají určit, zda již byla určitá stránka, která je součástí našeho webu, zobrazena. Soubory cookies nám mohou také říci, zda jste naše Stránky již v minulosti navštívili, či zda jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby vyjma IP adresy. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z pevného disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.
Dovolujeme si vás informovat, že společnost Sanofi shromažďuje informace o Vašem použití našich stránek prostřednictvím cookies také za účelem marketingu. Máte možnost tato cookies odmítnout. V případě, že takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze uživatelského chování návštěvníků našich webových stránek a také pro zobrazování specifické reklamy na našich Stránkách. Budeme Vám zobrazovat reklamy nebo obsah, u nichž na základě Vašeho uživatelského chování důvodně předpokládáme, že odpovídají vašim zájmům, a vám je tudíž zobrazováno menší množství náhodně vybírané reklamy nebo nepreferovaný obsah.

Informace o cookies a možnost vypnutí naleznete rovněž zde http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit takovým způsobem, aby soubory cookies nemohly být ukládány na Váš pevný disk a/nebo abyste byli vždy dotázáni, zda si přejete soubory cookies povolit. Povolené soubory cookies můžete také kdykoliv vymazat. Podrobné informace o těchto funkcích naleznete v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče. Vysvětlení ve formě textu s obrázky pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome naleznete rovněž pod tímto odkazem http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Pokud nepovolíte ukládání souborů cookies, může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Na našich Stránkách jsou používány následující cookies:

Cookies
DruhNázevPopis
CookiesJSESSIONIDUsed for websphere Session management
Cookies__utmaGoogle Analytics
Used to monitor our traffic and highlight issues that may arise from people browsing our site.
Cookies__utmb
Cookies__utmc
Cookies__utmt
Cookies__utmz
Cookiesxtan217508XiTi / ATInternet
Used to monitor our traffic and highlight issues that may arise from people browsing our site.
Cookiesxtant217508
CookiesXtvrn
Cookiesbt2Addthis.com
Used to provide “Share” functionality
Cookiesdi2
CookiesUid
CookiesVc
Local Storage_at.cww
Local Storage_at.hist.MMdd
Local Storageat-lojson-cache-addthis4sanofi
Local Storageat-rand

Tyto Stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá specifický formát souborů „cookie“, tj. textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači a umožňuje analýzu vašeho používání Stránek. Informace o používání těchto Stránek vygenerované souborem cookie jsou běžně přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Rádi bychom zdůraznili, že služba Google Analytics byla na těchto webových stránkách rozšířena tak, aby zahrnovala kód „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymního záznamu IP adres (takzvané maskování IP adresy). Vzhledem k anonymizaci IP adres na těchto webových stránkách je vaše IP adresa společností Google v rámci EU a států EHS zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google do USA přenášena úplná IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. Společnost Google tyto informace využívá pro analýzu způsobu, jakým tyto Stránky používáte, a na základě těchto údajů zpracovává přehledy o aktivitách na Stránkách a poskytuje nám dodatečné služby týkající se používání webových stránek a používání Internetu. Můžete společnosti Google v zaznamenávání dat o vašem použití Stránek generovaných souborem cookie a ve zpracování těchto údajů zabránit stažením a nainstalováním plug-in modulu prohlížeče, jenž je dostupný pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Další informace po podmínkách použití a o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na stránkách
http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en nebo
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Stránky nejsou určeny k získávání důvěrných informací od uživatelů.
V důsledku této skutečnosti nebudou žádné informace (ve formě dokumentů, dat, grafiky, otázek, návrhů apod.), které na Stránkách uveřejníte, považovány za důvěrné, s výjimkou výše zmíněných osobních údajů. Poskytnutím informací opravňujete společnost Sanofi k tomu, aby s těmito informacemi nakládala, reprodukovala je, upravovala nebo předávala dál, vždy však pouze za účelem vyřízení Vaší žádosti.

Neposkytujte prostřednictvím Stránek žádné osobní údaje jiných osob ani informace, které jsou důvěrné nebo které tvoří obchodní tajemství.

Omezení odpovědnosti

Společnost Sanofi se podle svých nejlepších schopností snaží o úplnost a přesnost informací na Stránkách, jejichž obsah ovšem může měnit kdykoli bez předchozího oznámení. Společnost Sanofi nicméně nemůže plně garantovat přesnost, určitost, aktuálnost či úplnost informací na Stránkách. Společnost Sanofi nenese odpovědnost za následující jevy:

 • jakákoli nepřesnost, neurčitost, neaktuálnost nebo neúplnost informací na Stránkách
 • jakákoli újma způsobená zásahem třetí osoby, vedoucím ke změně informací nebo materiálů na Stránkách
 • jakákoli újma, bez ohledu na příčinu, původ, povahu nebo následky, a to i v případě, že společnost Sanofi věděla o možnosti vzniku této újmy, bez ohledu na to, zda byla újma způsobena v důsledku (i) přístupu nebo nemožnosti přístupu na Stránky, (ii) využití Stránek, včetně jakéhokoli poškození nebo viru, který napadl operační systém uživatele nebo jakýkoli jiný produkt, a/nebo (iii) spolehnutí se na jakékoli informace přímo nebo nepřímo poskytnuté na Stránkách.

Materiály na Stránkách jsou poskytovány, jak stojí a leží. Společnost Sanofi neodpovídá za jejich vhodnost či způsobilost jejich užití k určitému účelu.

Dostupnost Stránek

Jako uživatel berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby Stránky fungovaly bezvadně, a společnost Sanofi nenese za vady fungování Stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Stránek, a (iii) fungování Stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Sanofi, např. stavem telekomunikačních linek mezi společností Sanofi a uživatelem nebo stavem jiných systémů nebo sítí.

Společnost Sanofi a/nebo dodavatelé společnosti Sanofi mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování Stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám Stránek, aniž by tím společnosti Sanofi vznikla jakákoliv odpovědnost.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Stránky a jejich obsah se řídí českým právem. O případných sporech budou rozhodovat české soudy.

Právní ustanovení

Odpovědný redaktor Stránek:
Oddělení komunikací, sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 Česká republika

Vydavatel a editor:

Oddělení komunikací, sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 Česká republika

Hosting

BT France
Immeuble Jean Monnet
11, place des Vosges
FR - 92061 Paris La Défense Cedex
Tel.: +33 (0)1 44 97 70 00

Poděkování

Ochranné známky

Fotografie:
sanofi-aventis, s.r.o.

Datum poslední aktualizace: leden 04, 2018