Dvě ženy

Společenská odpovědnost

Poskytování finančních darů a grantů skupinou Sanofi


Firemní společenská odpovědnost (CSR) je přirozenou součástí naší kultury. Skupina Sanofi patří ke světovým lídrům v oblasti poskytování zdravotní péče, a proto je snaha pomoct druhým velmi silně zakódována v naší DNA.

V oblasti CSR neustále hledáme nové cesty spolupráce s našimi partnery. Naše firemní CSR stojí na třech pilířích, kterými jsou Pacienti, Lidé a Planeta.

A jaké jsou naše priority a hlavní cíle v oblasti CSR?

Podpora veřejného zdraví a přístupu ke zdravotní péči
Naším cílem je být odpovědným a spolehlivým partnerem v rámci zdravotnického systému ČR a SR a zvýšit povědomí o onemocněních jak u laické, tak odborné veřejnosti, spolupracovat s pacientskými organizacemi a zdravotníky v oblasti osvěty, zlepšit a podpořit bezpečnost pacientů ve zdravotnických zařízeních díky podpoře očkování zdravotníků proti chřipce. 

Přispívat k rozvoji komunit, ve kterých působíme
V rámci naší společnosti organizujeme a podporujeme dobrovolnickou činnost zaměstnanců, spolupracujeme s akademickou obcí v oblasti vzdělávání budoucích zdravotníků a manažerů a v neposlední řadě podporujeme projekty nevládních organizací, které se zaměřují na sociálně a fyzicky znevýhodněné občany. 

Omezovat dopad naší činnosti na životní prostředí a předpovídat vliv na zdraví
Výrobní proces a obchodní činnost jsou řízeny s maximálním ohledem na životní prostředí. Dlouhodobými projekty je osvěta zaměstnanců v oblasti recyklace a zpracování odpadu a kampaň Vracení nespotřebovaných léčiv od pacientů do lékáren.

V rámci jednotlivých pilířů připravujeme a realizujeme celou řadu projektů, jejichž cílem je pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.

Zájemci z řad organizací, které chtějí žádat o dar nebo grant, se mohou obracet přímo na níže uvedený kontakt. Žádost a Externí dotazník je nutné zaslat písemně, a to buď e-mailem nebo poštovní zásilkou.
 
Dokumenty

Cena Sanofi za farmacii

Cena Sanofi je soutěž o nejlepší studentské práce ve farmaceutických vědách. Společně ji vyhlašují Sanofi a Velvyslanectví Francie v Praze a to již od roku 2009. Odborná porota v soutěži hodnotí vědecké práce českých doktorandů a mladých vědců působících v oblasti farmacie. Své zástupce může do republikového finále nominovat jakákoliv tuzemská univerzita či vědecká instituce. Studenti se soutěže mohou přihlašovat na webových stránkách: www.ifp.cz / Cena Sanofi 2017.  Podmínkou pro účast je dokončené magisterské studium, věk do 30 let a česká nebo slovenská národnost. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 30. dubna.

Vyhlášení vítězů probíhá vždy v půli června. Autoři nejlepších prací se účastní slavnostního ceremoniálu na francouzské ambasádě, kde získávají vysokou peněžitou odměnu a nabídku stáže ve špičkové francouzské laboratoři.

Ocenění laureátům tradičně předává profesor Jean-Marie Lehn, vědec, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za chemii.

Provision of financial donations and grants by Sanofi/Zentiva


Corporate social responsibility (CSR) is a natural part of our culture. Sanofi Group belongs among the world’s leaders in healthcare provision, so our commitment to helping others is deeply ingrained in our DNA.

In the CSR field we are always on the lookout for new avenues of cooperation with our partners. Our corporate CSR stands on three pillars: Patients, People and the Planet.

So what are our priorities and main objectives in the CSR field?

Contribute to Public Health & improve access to healthcare
Our goal is to be a responsible and reliable partner within the health systems of the Czech Republic and Slovakia, and to raise awareness of diseases among both the lay and professional public, to work with patient organizations and health professionals in the field of education, to improve and promote patient safety in medical facilities thanks to promoting the vaccination of health workers against influenza.

Contribute to the development of our communities
Within our company we organize and support volunteering, work with academia on educating future health professionals and managers, and last but not least support the projects of NGOs that are focused on the socially and physically disadvantaged.

Mitigate our environmental footprint & anticipate health consequences
Our production process and business activities are managed with the utmost care for the environment. Our long-term projects include educating staff about recycling and waste management, and the campaign for patients to return surplus medicines to pharmacies.

Within each pillar we prepare and implement a number of projects to help the neediest.

Candidate organizations seeking a donation or grant may approach the contacts below. 
The Application and the External questionnaire must be sent in writing, by email or by post.
 
Zdravotníci
Společenská odpovědnost
Cookies nám pomáhají vylepšit vaše webové stránky.
Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie.
více informací
OK